Δειγματοληψία

Το εκπαιδευμένο προσωπικό μας προτιμά να παίρνει τα δείγματα απευθείας από τον παραγωγό με ένα όχημα-ψυγείο. Τα δείγματα θα παραληφθούν και πάλι από οδηγούς μας, οι οποίοι θα τα μεταφέρουν υπό ψύξη στο εργαστήριο μας. Σε περίπτωση μεταφοράς τους με διαφορετικό τρόπο, τα δείγματα σας θα παραδοθούν άμεσα στις εγκαταστάσεις μας  και σε διάστημα όχι μεγαλύτερο από 24 ώρες από την παραλαβή τους, θα έχουν μεταφερθεί στο εργαστήριο μας. Η θερμοκρασία των δειγμάτων σας θα ελέγχεται συνεχώς μέσω ενός καταγραφέα δεδομένων