Υλικά-συσκευασίας

Ανάλυση των υλικών συσκευασίας

Όπου είναι παρούσα, η συσκευασία είναι ένα βασικό συστατικό του εκάστοτε προϊόντος και μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την ποιότητα και την εμπορευσιμότητα του. Κατά συνέπεια το εμπόριο, οι καταναλωτές και οι ελεγκτικές αρχές θέτουν υψηλές απαιτήσεις για αυτό το μέρος του προϊόντος.

Μπορούμε να ελέγξουμε το υλικό συσκευασίας σας σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις και τα πρότυπα του IFS (Διεθνές πρότυπο τροφίμων) και των λοιπών συστημάτων ποιότητας, όσον αφορά την δήλωση λειτουργίας και τις χημικές παραμέτρους.

Δήλωση:

Ο έλεγχος της δήλωσης περιλαμβάνει την επαλήθευση του κατά πόσον όλες οι απαραίτητες πληροφορίες είναι παρούσες στην συσκευασία και κατά πόσον αυτές είναι σωστά διατυπωμένες και συμμορφωμένες με τις κατευθυντήριες γραμμές της οδηγίας για την επισήμανση των τροφίμων, όσον αφορά το μέγεθος, τη θέση και την αναγνωσιμότητα τους.

Λειτουργία:

Μπορούμε να ελέγξουμε εάν η συσκευασία εκπληρώνει τις λειτουργίες της αναφορικά με την αποθήκευση και την προστασία του προϊόντος. Αυτό περιλαμβάνει την διατηρησιμότητα και την υγιεινή (κενό, γέμισμα με αδρανές αέριο, αντοχή σε σκισίματα και ραγίσματα, μικροβιακό φορτίο). Επιπλέον μια οργανοληπτική εξέταση παρέχει πληροφορίες σχετικά με το αν η συσκευασία θα επηρεάσει το προϊόν σε σχέση με την εμφάνιση, την οσμή, την γεύση και την υφή του.

Χημικές δοκιμές:

Κατά τις χημικές δοκιμές το υλικό συσκευασίας δοκιμάζεται για ουσίες που δεν έχουν εγκριθεί για χρήση σε υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα ή είναι εγκεκριμένα σε καθορισμένα όρια. Ελέγχεται επίσης αν και κατά πόσον ουσίες από το υλικό συσκευασίας περνάνε μέσα στο τρόφιμο. Για τον έλεγχο της πιθανής αυτής μετανάστευσης ουσιών, χρησιμοποιούμε διαδικασίες σύμφωνα με την Οδηγία 82/711/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένης και της τροπολογίας 97/48/ΕΚ.

Ελέγχουμε μεταξύ άλλων και τα εξής:

  • Φθαλικές ενώσεις 

Οι φθαλικές ενώσεις (εστέρες του φθαλικού οξέος) χρησιμοποιούνται σε μεγάλες ποσότητες ως πλαστικοποιητές, ενώσεις δηλαδή που προστίθενται στα πλαστικά για να καλυτερεύσουν τις ιδιότητες τους. Οι φθαλικές ενώσεις έχουν συχνή παρουσία σε συσκευασίες τροφίμων και μεταξύ άλλων βρίσκονται στις μεμβράνες προσκόλλησης και στα κλεισίματα με καπάκι (κλείσιμο συστροφής). Επειδή δεν σχηματίζουν δεσμό με τα πλαστικά, αυτό έχει ως συνέπεια να μπορούν εύκολα να μεταναστεύσουν στο τρόφιμο, κάτι που γίνεται ακόμα πιο εύκολα όταν αναφερόμαστε σε λιπαρές τροφές.

  • Εποξειδωμένο σογιέλαιο (ESBO) 

Όπως και οι φθαλικές ενώσεις, έτσι και το ESBO είναι μια ουσία που χρησιμοποιείται ως σταθεροποιητής και πλαστικοποιητής σε κλεισίματα από PVC και μεμβράνες τροφίμων. Αν και το ESBO δεν έχει ταξινομηθεί ως καρκινογόνο, έντονα τοξικό ή τοξικό για το ανθρώπινο αναπαραγωγικό σύστημα, εντούτοις η τιμή της ανεκτής ημερήσιας πρόσληψης (TDI) και η αντίστοιχη τιμή για το ειδικό όριο μετανάστευσης του (60mg / kg σωματικού βάρους για ενήλικα άτομα, 30mg / kg σωματικού βάρους για βρέφη και μικρά παιδιά) συχνά ξεπερνούν τα όρια σε διάφορα τεστ που γίνονται. Εξαιτίας των λιπόφιλων ιδιοτήτων του ESBO, τα λιπαρά τρόφιμα επηρεάζονται πιο έντονα.
Το εργαστήριο μας ελέγχει την περιεκτικότητα του ESBO στα υλικά σφράγισης και συσκευασίας, όπως και στα προϊόντα τροφίμων.

  • 2-αιθυλενοεξανοϊκό οξύ (2-EHA) 

Τα άλατα του 2-EHA χρησιμοποιούνται για να σταθεροποιήσουν ως προς την θέρμανση τους, σφραγιστικά υλικά από PVC. Αιθυλενοεξανοϊκά οξέα μπορούν να σχηματιστούν από τα προαναφερθέντα άλατα και να περάσουν στα φαγητά. Μολονότι η  Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί συγκεντρώσεις της τάξης των 0.6mg / kg σωματικού βάρους ως αβλαβείς, παρόλ’αυτά επειδή το 2-ΕΗΑ σε υψηλότερες συγκεντρώσεις είναι επιζήμιο για τα φρούτα και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι έχουν εγκριθεί εναλλακτικές ουσίες για την θερμική σταθεροποίηση των σφραγισμάτων από PVC, η χρήση του 2-ΕΗΑ σε συσκευασίες τροφίμων καλό θα είναι να αποφεύγεται.

  • Πρωτοταγείς αρωματικές αμίνες

Οι ουσίες αυτές, οι οποίες κατατάσσονται ως καρκινογόνες, εξακολουθούν να βρίσκονται σε προϊόντα που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα. Μάλιστα υπάρχουν περιπτώσεις που τα επίσημα όρια έχουν ξεπεραστεί ακόμα και κατά 100 φορές. Η μετανάστευση των ουσιών ελέγχεται με βάση το πρότυπο ISO 13130-1. Αν η τιμή που ορίζει το πρότυπο ξεπεραστεί, τότε η συμμόρφωση ως προς το ειδικό όριο για τις πρωτοταγείς αμίνες ελέγχεται σύμφωνα και με την Οδηγία 2002/72/ΕΚ (συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων).

  • Συστήματα εκτύπωσης UV

Αρκετοί ειδικοί φωτοεκκινητές εγείρουν ανησυχίες από τοξικολογικής άποψης ενώ κάποιο άλλοι ακόμα δεν έχουν αξιολογηθεί μέχρι το τελικό στάδιο. Για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για εκτυπώσεις πάνω σε συσκευασίες τροφίμων. Ανιχνεύουμε τους πιο σημαντικούς εκπροσώπους τους δηλαδή την βενζοφαινόνη, την 4-μεθυλοβενζοφαινόνη και την ισοπροπυλοθειοξανθόνη (ITX), χρησιμοποιώντας συνδυασμό τεχνικών όπως HPLC-MS και LC-MS/MS.


Τα χημικά τεστ που πραγματοποιούμε καλύπτουν τους σημαντικότερους και πιο αμφιλεγόμενους παράγοντες μόλυνσης που μπορούν να περάσουν από την συσκευασία στα τρόφιμα.


Κατόπιν αιτήσεως σας και ανάλογα με την ανάλυση κινδύνου, μπορούμε να πραγματοποιήσουμε δοκιμές για μια σειρά από περαιτέρω παράγοντες επιμόλυνσης. Επιπλέον ελέγχουμε και την συμμόρφωση ως προς τις δοκιμές μετανάστευσης και κατάλοιπων σύμφωνα με την Οδηγία 82/711/ΕΚ (συμπεριλαμβανομένης και της τροπολογίας 97/48/ΕΚ).

Διασφαλίστε την κατάσταση των προϊόντων σας βασιζόμενοι στο ευρύ φάσμα αναλύσεων μας για τα υλικά συσκευασίας.