Λίπη-έλαια

Στο εργαστήριο διενεργούνται φυσικοχημικές αναλύσεις ελαίων (ελαιολάδου, πυρηνέλαιου, σπορέλαιου κ.α.) για τον έλεγχο της ποιότητας και της γνησιότητάς τους.

 • Οξύτητα
 • Υπεροξείδια (Αριθμός Υπεροξειδίων)
 • Δείκτες Κ 270, Κ 232, ΔΚ
 • Προφίλ- Σύσταση Λιπαρών Οξέων – Trans Λιπαρών Οξέων
 • ΔECN 42 Τριγλυκερίδια
 • Στερόλες
 • Αδιάλυτα σε πετρελαϊκό αιθέρα
 • Υγρασία (μέθοδος Karl – Fischer)
 • Υγρασία & Πτητικές ουσίες στους 103 βαθμούς C
 • Αριθμός Ιωδίου
 • Αριθμός Σαπωνοποίησης
 • Φωσφόρος
 • Αλειφατικές Αλκοόλες
 • 3,5-Στιγμασταδιενία
 • Αλκυλεστέρες
 • Κηροί
 • Φαιοφυτίνες – Πυροφαιοφυτίνη
 • α-Τοκοφερόλη Ολικές Πολυφαινόλες
 • Ασαπωνοποίητα
 • Αντιοξειδωτικά  BHT, BHA, PG, TBHQ
 • Ειδικό Βάρος
 • Χρώμα (Lovibond)