Έλεγχος πόσιμου νερού

Το εργαστήριο μας είναι ένα πιστοποιημένο κέντρο εξέτασης πόσιμου νερού Μικροβιολογικές δοκιμές γίνονται για τα εξής βακτήρια:

 • Legionella
 • Escherichia coli
 • Pseudomonas aeruginosa
 • Εντερόκοκκοι
 • Κολοβακτηρίδια
 • Αριθμός αποικιών στους 22οC
 • Αριθμός αποικιών στους 36οC

Τα δείγματα λαμβάνονται κατόπιν δική σας απαίτησης από το έμπειρο και ειδικευμένο προσωπικό μας.

Φυσικοχημικές Παράμετροι

 • Γεύση
 • Οσμή
 • Χρώμα
 • pH
 • Αγωγιμότητα
 • Σκληρότητα
 • Θολερότητα
 • Αμμώνιο
 • Θειϊκά
 • Νιτρικά
 • Νιτρώδη
 • Φθοριούχα
 • Χλωριούχα
 • Οξειδωσιμότητα
 • Υπολειμματικό Χλώριο
 • Βρωμικά
 • Κυανιούχα

Μέταλλα

 • Αργίλιο
 • Αντιμόνιο
 • Αρσενικό
 • Βόριο
 • Κάδμιο
 • Μόλυβδος
 • Μαγγάνιο
 • Νικέλιο
 • Νάτριο
 • Σελήνιο
 • Σίδηρος
 • Υδράργυρος
 • Χαλκός
 • Χρώμιο

Μικρορρυπαντές

 • Ακρυλαμίδιο
 • Βινυλοχλωρίδιο
 • Βενζόλιο
 • Βενζο-α-πυρένιο & PAH
 • 1,2-διχλωροαιθάνιο
 • Επιχλωρυδρίνη
 • Τριαλογονομεθάνια
 • Παρασιτοκτόνα
 • Τετραχλωροαιθένιο
 • Τριχλωροαιθένιο